Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:

 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου ή Ε9 στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση (σε περιπτώσεις ιδιόκτητου ακινήτου). Μισθωτήριο συμβόλαιο ή δήλωση στοιχείων μίσθωσης – ΑΑΔΕ (σε περιπτώσεις μισθωμένου ακινήτου).
 2. Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης για τα τρία τελευταία έτη.
 3. Δηλώσεις Φ.Π.Α. τελευταίου έτους.
 4. Απογραφή προηγούμενου έτους (Αφορά μόνο Ε.Ε, Α.Ε).
 5. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τούς προμηθευτές.
 6. Κατάσταση  τιμολογίων ( στοιχεία τιμολογίου, ημερομηνία, είδος, συνολική τιμή )   με αποτίμηση ζημιών σε πρώτες ύλες /εμπορεύματα (σύμφωνα με το συνημμένο XL πίνακα τον οποίο να αποστείλετε και ηλεκτρονικά ).
 7. Κατάσταση μηχανολογικού (και λοιπού) εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και αν πρόκειται για ολική η μερική καταστροφή στοιχεία τιμολογίου, ημερομηνία, είδος, συνολική τιμή (συμφώνα με το συνημμένο XL πίνακα τον οποίο να αποστείλετε και ηλεκτρονικά ).
 8. Λογιστικά στοιχεία παγίων εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιά ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.
 9. Τεχνική έκθεση από μηχανικό, ηλεκτρολόγο ή οποιονδήποτε τεχνικά καταρτισμένο που βεβαιώνει την κατάσταση του εξοπλισμού  (για μερική καταστροφή και σε περίπτωση που χρήζει επισκευής μπορεί να προσκομιστεί και σχετική προσφορά).
 10. Τιμολόγια αγοράς εξοπλισμού (εφ’ όσον είναι διαθέσιμα).
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
 12. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες.
 13. Φωτογραφίες (εφόσον είναι διαθέσιμες).

Για την αποστολή δικαιολογητικών χρησιμοποιήστε την παρακάτω Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών.

Απαραίτητα αρχεία που χρειάζεται να συμπληρωθούν με την αποστολή των δικαιολογητικών είναι τα παρακάτω:

Κατάσταση Εξοπλισμού 

Κατάσταση Εμπορευμάτων – Πρώτων Υλών

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.