Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:

 

       Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις επιχειρήσεις

1.     Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

2.     Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης για τα τρία (3) τελευταία έτη (πριν τον ΙΑΝΟ)

3.     Δηλώσεις Φ.Π.Α. τελευταίου έτους (διάστημα πριν τον ΙΑΝΟ)

4.     Λογιστικά στοιχεία παγίων με σφραγίδα και υπογραφή λογιστή

5.     Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 περί μη ασφάλισης της επιχείρησης.

6.     Άδεια λειτουργίας ή λοιπές απαραίτητες άδειες. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης με την μορφή ΙΒΑΝ και συνεργαζόμενη τράπεζα.

7.     Φωτογραφίες (εφόσον είναι διαθέσιμες)

Β. Σε περίπτωση καταστροφής πρώτων υλών ή εμπορευμάτων απαιτούνται

1.     Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών – εμπορευμάτων

2.     Κατάσταση τιμολογίων με αποτίμηση ζημιών σε πρώτες ύλες – εμπορεύματα (στοιχεία τιμολογίου, ημερομηνία, είδος, συνολική τιμή) με αποτίμηση ζημιών σε πρώτες ύλες – εμπορεύματα

Γ. Σε περίπτωση ζημίας σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό απαιτούνται

1.     Τεχνική έκθεση από μηχανικό ή ηλεκτρολόγο ή οποιονδήποτε αποδεδειγμένα τεχνικά καταρτισμένο  που βεβαιώνει για την κατάσταση του εξοπλισμού ενυπογράφως (για μερική καταστροφή και σε περίπτωση που επισκευάζεται, προσκομίζεται σχετική προσφορά).

2.     Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του εξοπλισμού καθώς και ένα πρόκειται για μερική ή ολική καταστροφή. Ακόμη στοιχεία τιμολογίου, ημερομηνία, είδος και συνολική τιμή.

3.     Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού (εφόσον είναι διαθέσιμα)

Εάν επιθυμείτε να συνεχιστεί η διαδικασία  εκτίμησης ζημίας θα πρέπει να αποστείλετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χρησιμοποιώντας την αίτηση του παραρτήματος του Συνημμένου Εγγράφου και να την στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ianos.kef@pin.gov.gr.

Διαφορετικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπεύθυνη δήλωση “Αρνητική Απάντηση” από το παράρτημα του παραπάνω Εγγράφου.

Απαραίτητα αρχεία που χρειάζεται να συμπληρωθούν με την αποστολή των δικαιολογητικών είναι τα παρακάτω:

Κατάσταση Εξοπλισμού 

Κατάσταση Εμπορευμάτων – Πρώτων Υλών

Ακόμη δείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις διευκρινήσεις του Τμήματος Γ’-Ειδικών Χρηματοδοτήσεων, του Υπουργείου Οικονομικών

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.