Επιλογή Σελίδας

Σε συνέχεια της από 24/02/2023 σχετικής δημοσίευσης στη δ/νση https://pin.gov.gr/?p=36596, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (όπου υποβάλλονται οι προσφορές στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς) από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 18:00 (βλ. το υπ’ αρ. Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών  link: https://portal.eprocurement.gov.gr/portal_files/files/anakoinoseis/20230314_81469_%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%95%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%95.pdf), εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 219-09/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΝΚ7ΛΕ-ΠΟ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών την Τετάρτη 29-3-2023 και ώρα 10:00 και η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών την Τρίτη 4-4-2023 και ώρα 10:00.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 2.160.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ

Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 23PROC012194514

Διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο Προκηρύξεων-Διακηρύξεων του ΚΗΜΔΗΣ (με τον αριθμό ΑΔΑΜ):

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 194534

Κατόπιν αναζήτησης στο σύστημα Αναζήτησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων του ΕΣΗΔΗΣ (με τον Α/Α συστήματος):

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Ή και απευθείας στο σύστημα υποβολής προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ για τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp