Επιλογή Σελίδας

Έργα Interreg

Πρόσκληση υποβολής προσφορών του έργου: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Συνεργατικού Χώρου – Κόμβου Δικτύωσης (Hub) για Δημιουργικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών του έργου: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Συνεργατικού Χώρου – Κόμβου Δικτύωσης (Hub) για Δημιουργικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της Πράξης... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020».

  Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του  Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος... Διαβάστε Περισσότερα

AI SMART

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει ως εταίρος στην εγκεκριμένη Πράξη «AI SMART – Adriatic Ionian SMAll PoRT Network», η οποία χρηματοδοτείται και αποτελεί στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ της Π.Ε. Λευκάδας για τη ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΝΥΔΡΙ που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης AI SMART του προγράμματος ΙNTERREG Ελλάδα-Ιταλία

Ξεκίνησε διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού στρατηγικού έργου «AI SMART – Andriatic Ionian Small Port Network (Δίκτυο Μικρών Λιμένων Ανδριατικής-Ιονίου)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020,... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., στα πλαίσια του παραδοτέου 4.1.4 “Pilot action in Lefkada” του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Μπορείτε να κατεβάσετε: την Προκήρυξη την Διακήρυξη το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ο Διαγωνισμός με όλα  τα  συνοδευτικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος :... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (παραδοτέο 4.2.5) της Πράξης TACTICAL TOURISM, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”»

Πρόσκληση Φόρμα Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για την παροχής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “TACTICAL TOURISM”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020

Ακυρώθηκε!! Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008678840 2021-05-28 Νέα ανάρτηση https://pin.gov.gr/?p=28942 Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΜΖ47ΛΕ-ΘΟΛ Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008649592 2021-05-24 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος :... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΔ987ΛΕ-ΔΘΩ Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008240953 2021-03-05 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος :... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.4 και 6.3.1 της Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 645Π7ΛΕ-Ι8Ρ Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC007994869 2021-01-12 Διαβάστε Περισσότερα